Rejestracja pobytu w Norwegii

Pobyt w Norwegii bez konieczności rejestracji - osoby wybierające się do Norwegii mogą przebywać na jej terytorium bez konieczności rejestracji przez okres do 3 miesięcy. Warunkiem jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu lub paszportu.

Pobyt w Norwegii z koniecznością rejestracji - osoby wybierające się do Norwegii na okresu dłuższy niż 3 miesiące zobowiązane są zarejestrować swój pobyt. Dotyczy to osób, które:

  1. Chcą podjąć pracę
  2. Świadczą usługi bądź planują założyć własną działalność gospodarczą
  3. Chcą podjąć naukę na studiach wyższych
  4. Nie pracują, jednak posiadają wystarczające środki na utrzymanie się
Flaga Norwegia

Procedura rejestracji w Norwegii

Pobyt w Norwegii należy zarejestrować za pomocą portalu selfservice.udi.no w celu rejestracji swoich danych. Podczas rejestracji należy podać dane osobowe zgodne z paszportem lub dowodem osobistym oraz cel pobytu. Kolejny krok to wydrukowanie w/w dowodu rejestracji i zgłoszenie się do najbliższego miejscu zamieszkania - oddziału policji (można także zgłosić się do Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych). Na policji zostaną skontrolowane następujące dokumenty:

  1. Umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku osób zatrudnionych przez pracodawcę w Norwegii
  2. Wyciąg z Centralnego Rejestru Koordynacyjnego Podmiotów Prawnych lub Norweskiego Rejestru Podmiotów Gospodarczych – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na czas pobytu i ubezpieczenie zdrowotne lub kartę EKUZ
  4. Zaświadczenie z uczelni w przypadku studentów
  5. Zagraniczna umowa o pracę oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zlecenia dla norweskiego zleceniodawcy lub zleceniodawcy z innego kraju EOG w przypadku osób świadczących usługi

Osoby spełniające w/w warunki rejestracji otrzymują dokument poświadczający rejestrację. Rejestracji dokonuje się tylko raz bez względu na długość pobytu w Norwegii. Świadectwo rejestracji w Norwegii wydawane jest bezpłatnie na okres bezterminowy. Ubieganie się o stałe prawo pobytu możliwe jest po upływie pięciu lat.